موسسه حسابداری و خدمات کیل حساب وزین

موسسه حسابداری

ِکـیـل حـسـاب وزیـن

خوش آمدید !
تلفن تماس : 42732662 - 031
پست الکترونیک : info@KeilHesab.ir
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین

کاریابی

موسسه کیل حساب وزین بمنظور حذف فاصله کارجو و کارفرما در زمینه حسابداری و هدفمندکردن آنهادر راستای نیاز بازار کار اقدام به طراحی و اجرای پایگاه تخصصی اشتغال نموده است .

افراد جویای کار می توانند رزومه خود را ارسال کنند و شرکت ها و موسسات می توانند فرصت های شغلی مورد نیاز را ارائه نمایند