موسسه حسابداری و خدمات کیل حساب وزین

موسسه حسابداری

ِکـیـل حـسـاب وزیـن

خوش آمدید !
تلفن تماس : 42732662 - 031
پست الکترونیک : info@KeilHesab.ir
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین
  • موسسه حسابداری کیل حساب وزین

خدمات مالیاتی

۱- انجام کلیه امور حسابداری ، حسابرسی ، تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ، پلمپ و تحریر دفاتر قانونی و تهیه تراز نامه طبق آیین‌‌نامه تحریر دفاتر و مورد تایید سازمان مربوطه
۲- تکمیل اظهارنامه های مالیات بر ارزش افزوده
۳- ارائه خدمات مشاوره ای در امور مالی ، مالیاتی ، بیمه ، بانکی و مدیریت
۴- تهیه لوایح و دفاعیه های مالیاتی و حضور درهیات های حل اختلاف مالیاتی
۵- تعیین حوزه مالیاتی و انجام امور مربوط به گرفتن کد کارگاه و کد اقتصادی
۶- تهیه لیست های حقوقی (لیست های مالیاتی ، بیمه و…)
۷- مشاوره و مجری مالیات بر ارث ، مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات بر مشاغل
۸- مشاوره و مجری در امور بیمه ای
۹- مشاوره و اخذ تخفیف مالیاتی و حضور در کمیسیون مالیاتی با وکالت رسمی
۱۰- انجام امور بیمه شامل تشکیل پرونده بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ کد کارگاهی و تنظیم لیست بیمه شرکت ها و اشخاص و اخذ تخفیف جرائم بیمه